Både naturvård och friluftsliv

Snart är det färdig stängslat, så att betesdjuren kan gå säkert, i Fåglevik som ligger i naturreservatet Nordre älvs estuarium. Det byggs också spänger och en stigslinga på cirka 2 km kommer att anläggas.