Nödinge

Tiderna har förändras, men än går det betesdjur på strandängarna. Förr slogs markerna även med lie. Nu sköts strandängen med en slåttermaskin för att återskapa och bibehålla det rika djur- och växtliv som finns här.

Området som ingår i strandängsprojektet i Nödinge är långsmalt och ca 16 hektar stort. Det sträcker sig från Nödinge pendelstation fram till industriområdet i Nol.

Vägbeskrivning

Området ligger på Göta älvs östra sida. Från väg E45 tag av vid Nödinge, Avfart 85. Det finns ingen iordninggjord P-plats för området.