Stora Viken

Under århundraden, kanske längre, har betesdjur gått och betat på strandängarna. Man har också slagit ängar med lie för att få vinterfoder till sina djur. Den här speciella skötseln med bete och slåtter tillsammans med återkommande översvämningar har skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt-och djurliv. Under en period var markerna utan skötsel eftersom jordbruket hade förändrats. Men nu brukas de aktivt igen. Istället slås ängarna av en vasslåttermaskin, och vår och sommar går korna på bete.

Området som ingår i strandängsprojektet i Stora viken är ca 59 hektar stort.

Friluftsliv
Ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och tillgänglighetsanpassade stigar finns i området. Dessa nås bäst från p-platsen.

Längst ner i söder finns också en stig.

Vägbeskrivning

Området ligger på Göta älvs östra sida. Från väg E45 tag av vid Stora Viken, avfart nr 83. Kör under järnvägen, p-plats finns väster om järnvägen.