Naturvård på g

I slutet av oktober påbörjades ett restaureringsarbete i naturreservatet Dackehögen, i Bengtsfors kommun. Granar kommer att huggas ut i restaureringsområdet. Målbilden, på lång sikt, är gles lövskog och slåtteräng.