Foto: Leif Danielsson

om_naturreservat

Vad är ett naturreservat?

Regeringen har beslutat att värdefull natur ska skyddas. Den vanligaste skyddsformen är naturreservat.

Det är främst länsstyrelsen men även kommuner som kan besluta om vilken mark som ska bli naturreservat. Till varje skyddsområde görs en skötselplan. Som förvaltare är det Västkuststiftelsens uppgift att följa skötselplanen och utföra de åtgärder som krävs, för naturvården såväl som friluftslivet. I varje naturreservat finns föreskrifter om vad som är tillåtet och inte vid besök. Föreskrifterna finns hos länsstyrelsen eller kommunen samt på informationstavlor i området.

Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald,
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer,
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet,
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Gränsmarkeringen till reservaten utgörs av en vit stjärna, oftast på blå bakgrund.