om_projektet

Göta älvs strandängar
– ett av Sveriges största kompensationsprojekt för naturen

Fyra områden ingår i kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och Tjurholmen. Tjurholmen är sedan tidigare avsatt som ett naturreservat.

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs älven tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt ca 185 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år.

Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata, men Trafikverket har tecknat långsiktiga avtal för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt bete och andra åtgärder. Inledningsvis har olika restaureringsarbeten genomförts. Detta har främst gjorts genom restaurering av ängsvegetationen, genom slåtter och bränning av vassar, röjning, nya stängsel för betesdjuren, utökad betesdrift och anläggning av mindre våtmarker. Inte minst genom att underlätta för främst nötboskapen att fortsätta beta strandängarna, så kommer det karaktäristiska öppna landskapet utefter älven att finnas kvar. I samband med arbetet genomförs olika studier om vad som händer med strandängsmiljöerna, t ex med vegetationen, fågellivet, groddjuren och insekterna. Ett särskilt miljöuppföljningsprogram har upprättats.

Trafikverkets arbete administreras av verksamhetsområde Underhåll, enheten för Teknik och miljö. Projektansvarig är Mats Lindqvist, tel. 010-123 73 82, e-post: mats.lindqvist@trafikverket.se. Det praktiska genomförandet, t.ex. kontakterna med beteshållare, stängsling, viss röjning etc. utförs av Västkuststiftelsen på uppdrag av Trafikverket. Kontaktperson är Henrik Antonsson e-post: henrik.antonsson@vastkuststiftelsen.se

Läs mer om strandängarna nedan

Stora viken
Nödinge
Äskekärr
Tjurholmen
Miljöuppföljningar