Botanik och entomologi i naturskogen

Kvällsutflykt under ledning av Aimon Niklasson och Enar Sahlin. Här finns en av Göteborgstraktens finaste naturskogar, vars granbestånd påverkats starkt av genomgångna stormar och insektsangrepp. Den öppna marken kring den gamla torpruinen hyser ett mycket rikt bestånd av slåttergubbe och därmed följande insektsfauna. Andra kärlväxter i reservatet som vi hoppas kunna få se är korallrot, knärot, linnea, mattlummer, grönpyrola och nattviol. Området är rikt på lavar t.ex. lunglav, grynig filtlav, gammelgranslav, blodlav och hållav. Vi hoppas få se ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge. Andra insekter får bli överraskningar. Måhända avslutas kvällen med sparvugglans vissling och nattsvärmare i blandljuslampans sken. Stövlar och mat föreslås. Anmälan senast 1 augusti till Kenneth Bergerson (0707-87 24 15). Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västsvenska Entomologklubben.