historia

Vår historia

Att vistas i naturen gör gott i själ och hjärta. I början av 60-talet uppmärksammades att människors möjlighet till strövområden begränsades. Ett förändrat jordbruk och minskat bete ledde till igenväxning av många marker. Göteborgs och Bohus läns landsting utsåg en kommitté som visade på just detta. Kommittén förutsåg att områden behövde skyddas för rekreation och avkoppling.

Västkuststiftelsen bildas
1962 bildade Göteborgs och Bohus läns landsting tillsammans med Göteborgs stad Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen). Enligt stadgarna är Stiftelsens ändamål att genom bildandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige och för den västsvenska naturen värdefulla eller karaktäristiska områden.

Ett av skälen att bilda Stiftelsen var möjligheten att ha tillgång till medel då något naturvårdsobjekt stod inför ett överhängande hot om exploatering och det krävdes ett snabbt ingripande. Med hjälp av naturvårdslagen, som trädde i kraft 1964, kunde områden skyddas som naturreservat. Genom förvärv och intrångsersättningar kunde Stiftelsen under sina första verksamhetsår medverka till att ett flertal områden i Västsverige blev naturreservat. Lagom till tioårsjubileet 1972 anslöt sig landstingen i Hallands län och Älvsborgs län till Västkuststiftelsen och stiftelsen fick ett större område att verka i.

Vårda och förbättra tillgänglighet
Naturvård blev en allt viktigare fråga. Genom tillägg i stadgarna fick Stiftelsen möjlighet att sköta de områden man medverkat till att skydda och naturvårdsförvaltning blev en av Stiftelsens främsta uppgifter. I detta ingår bland annat att göra områdena tillgängliga för allmänheten, svara för information, röjningar, stängsling, återupptagningar av kulturmarker och ljunghedsbränningar. För att få hjälp med förvaltningen tecknade Stiftelsen avtal med tillsynsmän. Stiftelsen skrev också tidigt avtal med markägare för skötselåtgärder i reservaten.

På 1970-talet hade det funnits starka önskemål om att Stiftelsen skulle engagera sig i Göteborgsregionens naturområden och 1980 inträdde Göteborgsregionens kommunalförbund som huvudman i Västkuststiftelsen.

Utökad naturvårdsförvaltning
Det första steget mot en samlad naturvårdsförvaltning skedde när länsstyrelsen 1991 tog över förvaltningen av naturreservaten från Skogsvårdsstyrelsen och Domänverket som det då hette. Tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen startades ett omfattande arbete att röja de igenväxande kusthedarna och återskapa partier av öppna ljunghedar. 1998 åtog sig Stiftelsen förvaltningen av naturreservat som tillhörde Göteborgs och Bohus län. Året efter var det dags att bli naturvårdsförvaltare även för de naturreservat som tillhört Älvsborgs län. Genom den här omorganisationen till en förvaltare såg man möjligheter till att ytterligare effektivisera naturvården och öka det lokala engagemanget.

Med 2000-talets intåg och Naturvårdsverkets ökade anslag för skydd av skog erbjöds Stiftelsen en rad nya förvaltningsuppdrag. Västkuststiftelsen är nu naturvårdsförvaltare för drygt 280 naturreservat omfattande drygt 50 000 hektar. Stiftelsens markinnehav uppgår till drygt 3 800 hektar med ett anskaffningsvärde på ca 31 miljoner kronor. Stiftelsen har också sammanlagt genom åren bidraget med ytterligare 15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag till förvärv så att många av naturreservaten kunnat bildas.

Västkuststiftelsen tog initiativet att bilda en hemsida med information om alla reservaten i Västra Götalands län. Det har sedan några år istället funnits på Länsstyrelsens webbplats.

Guidade vandringar en del av verksamheten
Verksamheten med de guidade vandringarna började 2001 med blygsamma 17 vandringar som under åren vuxit till en verksamhet med stadigt över hundrafemtio vandringar varje år, från mars till november, i omkring hundra olika naturreservat. Programfoldrar trycks upp och skickas ut till turistbyråer, bibliotek, museer, vårdcentraler och föreningar.

2012 fyllde Västkuststiftelsen 50 år. Under ett halvt sekel har Stiftelsen jobbat med skydd och vård av natur i Västsverige och varit en del i framväxten av den moderna naturvården och naturvårdslagstiftningen.