Foto: Thomas Carlén

om_guidade_vandringar

Vår verksamhet

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen.

Skyddar värdefull natur
Vi köper in mark och arbetar för att värdefull natur skyddas som naturreservat. Västkuststiftelsen äger cirka 4000 hektar mark, med ett anskaffningsvärde på drygt 31 miljoner kronor, och under årens lopp har vi bidragit med ytterligare 15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag vid köp så att många av naturreservaten kunnat bildas. Västkuststiftelsen har från Länsstyrelsen Västra Götalands län ett uppdrag som naturvårdsförvaltare för närmre 280 reservat, sammanlagt drygt 50 000 hektar mark.

Vårdar & utvecklar långsiktigt
Vi vårdar och utvecklar områden utifrån dess skiftande karaktärer; från områden vars syfte är att bevara och vårda hotade arter och miljöer, till områden som främst är avsedda för friluftsliv. Båda typer av områden är nödvändiga för att vi långsiktigt skall kunna värna om den västsvenska naturen – områden som skyddar de hotade miljöerna, men också områden för friluftsliv där natur och människa möts och insikten föds att naturen behöver värnas!

Främjar friluftslivet
Friluftslivet är också viktigt för folkhälsan. Genom guidade vandringar i naturreservaten skapar vi många tillfällen att uppleva natur. Många gånger kan en organiserad naturpromenad vara första kontakten med ett område som senare besöks på egen hand.

En annan del av verksamheten är skärgårdsrenhållningen, med skötsel av de ”sopmajor” (sjöbodar med soprum och toalett) som finns i ca 70 bohuslänska naturhamnar. Ekonomiska bidrag lämnas också till olika naturvårdande verksamheter och projekt.

Vi arbetar med ledutveckling har som mål att skapa bättre förutsättningar för vandring och cykling på ett flertal längre vandrings- och cykelleder.